Nieuws

Aandachtspunten wwz voor onmiddellijke toepassing

3 juli 2015 – Dorienke de Grave-Verkerk

Bedenktijd

vanaf 1 juli heeft de werknemer bedenktijd na het sluiten van een vaststellingsovereenkomst of het akkoord met de opzegging. De werknemer kan in deze periode op de afspraken terugkomen. Werkgever dient werknemer schriftelijk op de bedenktijd te wijzen. Dit zal moeten worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst of bevestiging van de instemming van de werknemer met ontslag. In de vaststellingsovereenkomst zou dat bijvoorbeeld als volgt kunnen luiden: “Werkgever wijst werknemer hierbij op het recht om deze vaststellingsovereenkomst, binnen veertien dagen na het sluiten van deze overeenkomst, door een schriftelijke, aan de werkgever gerichte, verklaring te ontbinden.” De werknemer kan in deze periode zonder opgave van redenen laten weten niet in te stemmen met de afspraken, waarmee deze vervallen.

Transitievergoeding

Alle werknemers die uit dienst gaan na 1 juli en twee jaar of langer in dienst zijn geweest hebben recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook voor werknemers van wie het tijdelijk contract afloopt na 1 juli en die dan 2 jaar of langer in dienst zijn geweest.

Schriftelijk aanzeggen

werkgever dient tenminste 1 maand voor het einde van een tijdelijk dienstverband schriftelijk te laten weten aan werknemer of het contract verlengd wordt of niet en, bij verlenging, onder welke voorwaarden dat zal gebeuren. Let op: de aanzegvergoeding is ook verschuldigd als het contract wordt voortgezet.
Zegt werkgever niet of niet op tijd aan dan staat daar een financiële sanctie op. Inmiddels ligt er al een rechterlijke uitspraak waarbij de rechter werkgever veroordeelt tot betaling van deze boete, ook wel aanzegvergoeding genaamd, terwijl in deze zaak vaststond dat werkgever mondeling had aangezegd en werknemer dit ook niet betwistte. Schriftelijk aanzeggen dus, mondeling telt niet. De aanzegvergoeding is gelijk aan het bruto uurloon vermenigvuldigd met de arbeidsduur per maand. Er wordt hierover geen vakantietoeslag of eindejaarsuitkering over berekend. Bij niet tijdige aanzegging is een pro rata vergoeding verschuldigd. De vergoeding komt niet in mindering op een eventuele transitievergoeding of op de WW-uitkering van werknemer.

Overgangsrecht ketenregeling

op ieder tijdelijk contract dat is gesloten voor 1 juli en doorloopt na 1 juli is na afloop van dat contract het nieuwe recht van toepassing. De oude ketenregeling (3 tijdelijke contracten in maximaal 3 jaar tijd zonder dat opzeggen nodig is om het contract te beëindigen) is bij verlenging na 1 juli dus niet meer van toepassing. Dan geldt meteen de nieuwe regeling (3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar tijd zonder dat opzeggen nodig is om te beëindigen). Let op: als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan na 1 juli dan telt een daaraan voorafgaande (maar reeds afgelopen) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mee in de keten als tussen de overeenkomsten niet meer dan zes maanden en een dag zit.

WW

urenverrekening wordt inkomensverrekening. Werken naast een WW-uitkering wordt meer lonend na 1 juli. De inkomsten uit arbeid worden niet meer per gewerkt uur in mindering gebracht maar naar rato van het verdiende bedrag. Een deel van het verdiende bedrag wordt niet in mindering gebracht op de WW-uitkering. Let op: deze wijziging kan van invloed zijn op afvloeiingsafspraken waarbij de WW-uitkering van werknemer door de voormalige werkgever wordt aangevuld tot een percentage van het laatstgenoten loon. Aan wie komt dan het voordeel van niet korten van de verdiensten toe?

Dorienke de Grave-Verkerk

mediator