Nieuws

Bescherm uw bedrijfsgeheimen

20 februari 2018 – Micheline Don

Per 9 juni 2018 moet de Europese richtlijn Bedrijfsgeheimen in de Nederlandse wet zijn verwerkt, het wetsvoorstel hiervoor is momenteel in behandeling. De nieuwe wet moet houders van bedrijfsgeheimen meer mogelijkheden bieden op te treden tegen onrechtmatig gebruik van hun bedrijfsgeheimen.

Wat is een bedrijfsgeheim

Bedrijfsgeheimen of geheime know-how zijn informatie:

  • die niet algemeen bekend of toegankelijk is,
  • waarvan de commerciële waarde ligt in de geheimhouding (denk bijv. aan de receptuur van Coca-Cola), en
  • waarvoor redelijke maatregelen zijn genomen om de geheimhouding te verzekeren, bijv. door de informatie goed fysiek/digitaal te bewaken.

Onder de huidige wetgeving kunnen bedrijfsgeheimen voornamelijk worden beschermd door hierover contractuele afspraken te maken. Dit kan in een arbeidsovereenkomst, om te voorkomen dat werknemers er met geheime know-how vandoor gaan. Als de bedrijfsgeheimen met derden gedeeld worden, moet contractuele bescherming worden geregeld (een zgn. geheimhoudingsovereenkomst). Voor schending van de geheimhoudingsverplichting is het raadzaam een boete af te spreken.

Het nieuwe wetsvoorstel beoogt de houder van bedrijfsgeheimen meer beschermingsmogelijkheden te geven. Zo kan de houder van bedrijfsgeheimen onder de nieuwe wet bij de rechter onder meer het volgende vorderen:

  • verbod of staking van het gebruik van bedrijfsgeheimen, op last van een dwangsom;
  • een verbod op het maken van goederen met gebruik van het bedrijfsgeheim;
  • beslaglegging op de goederen;
  • afgifte van de goederen;
  • het terugroepen van de goederen uit de markt;vernietiging van documentatie die het bedrijfsgeheim bevat;

Belangrijk is dat de houder redelijke maatregelen neemt om zijn bedrijfsgeheimen te beschermen. Dit kan op verschillende manieren, zoals: een adequate ‘security policy’, het trainen van werknemers, vertrouwelijke informatie als zodanig markeren, de informatie alleen delen voor zover noodzakelijk, geheimhoudingsverplichtingen opnemen in arbeidscontracten en contracten met derden (versterkt met een boetebepaling). Om het risico op verlies van vertrouwelijke informatie door vertrekkende werknemers te beperken, is het belangrijk beleid te hebben over hoe zij getraind en gecontroleerd worden. Ook moet men erop bedacht zijn dat nieuwe werknemers mogelijk vertrouwelijke informatie het bedrijf binnenbrengen. Als het bedrijf die informatie vervolgens gebruikt, kan dit leiden tot aansprakelijkheid onder de nieuwe wet.

Naar verwachting zal het wetsvoorstel niet meer sterk gewijzigd worden. Dat betekent dat bedrijfsgeheimen beter beschermd kunnen worden, maar helaas heeft de wetgever ook wat kansen laten liggen door niet aan te sluiten bij de bestaande regeling voor bescherming van intellectuele eigendomsrechten, waar bedrijfsgeheimen vaak wel dicht tegen aanzitten (denk bijvoorbeeld aan geheime know-how waarvoor een octrooirecht wordt aangevraagd). Hierdoor gelden de regels over bewijsbeslag (beslagleggen op informatie om het misbruik aan te tonen) en proceskostenveroordeling (vergoeding van werkelijke kosten in een rechterlijke procedure bij misbruik van bedrijfsgeheimen) niet voor zaken over bedrijfsgeheimen.

Micheline Don

partner/advocaat