Nieuws

De herplaatsingsplicht als achilleshiel bij reorganisaties

11 oktober 2021 – Renzo Ter Haseborg

In deze korte blog zal worden uitgelegd waarom zorgvuldig moet worden omgegaan met vacatures en sollicitaties bij de herplaatsing van de boventallige werknemer.

Maar eerst: hoe zat het ook al weer met herplaatsing?

Bij een reorganisatie kan een arbeidsovereenkomst slechts worden beëindigd als daar (i) een bedrijfseconomische reden voor is en (ii) herplaatsing binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of niet in de rede ligt.

Het UWV verwacht dat de werkgever actief heeft onderzocht of herplaatsing van de werknemer mogelijk is. Herplaatsing is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De mogelijkheid van herplaatsing van een werknemer wordt bekeken aan de hand van de (toekomstige) vacatures. Het is gebruikelijk dat de werkgever in een herplaatsingsgesprek met de werknemer inventariseert wat mogelijk passende functies voor hem of haar zijn en hierover schriftelijke afspraken worden gemaakt. Het UWV vraagt hier expliciet naar. De werknemer moet ook kennis kunnen nemen van (nieuwe) vacatures; de werkgever moet hierbij een actieve rol spelen. Het UWV vraagt om een overzicht met vacatures van de onderneming en eventuele groep.

Onder passende functie wordt een functie verstaan die aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van een werknemer, of waarvoor hij/zij binnen een redelijke termijn met behulp van scholing geschikt zal kunnen zijn. Het gaat daarbij meestal om functies die aansluiten bij het niveau van de werkzaamheden die werknemer heeft verricht.

Hoe om te gaan met vacatures bij herplaatsing?

Hoewel het aan de werkgever is om te beoordelen welke werknemer het meest geschikt is voor het vervullen van een vacature, moet dit met de nodige zorgvuldigheid gebeuren – zo blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant.

In deze zaak betreft het een boventallige werknemer aan wie een mogelijk passende functie niet is aangeboden. Desgevraagd laat werkgever aan werknemer zonder verdere uitleg weten dat zij hem niet passend acht voor deze functie. Hierop heeft werknemer niet op de functie gesolliciteerd omdat hij meende dat dit zinloos was. Werknemer heeft zich op het standpunt gesteld dat werkgever haar herplaatsingsplicht heeft geschonden door hem niet uit te nodigen om op de functie te solliciteren en op voorhand ongemotiveerd de conclusie te trekken dat deze niet passend is. De Kantonrechter volgt de werknemer hierin. Hoewel de werkgever een zekere beleidsvrijheid heeft bij het invullen van een vacature, heeft zij zich onvoldoende ingespannen om de werknemer te herplaatsen door deze zonder uitleg te passeren.

Tip:

Het is aan te raden om bij herplaatsing niet alleen de boventallige werknemer te informeren over de mogelijk passende vacatures, maar ook om in alle redelijkheid te onderzoeken of de werknemer hiervoor de meest geschikte kandidaat is. Indien dit niet het geval mocht blijken te zijn, dan moet de werknemer gemotiveerd worden afgewezen voor de functie.

Renzo Ter Haseborg

Advocaat/partner