Nieuws

De Wet toekomst pensioenen

1 juni 2023 – Renzo Ter Haseborg

De Wet toekomst penioenen (hierna: “de Wtp”) is eind 2022 aangenomen door de Tweede Kamer en afgelopen dinsdag 30 mei aangenomen door de Eerste Kamer. De Wtp treedt per 1 juli 2023 in werking.

Als gevolg van de Wtp zal het pensioensysteem veranderen van een systeem van pensioenrechten naar een systeem met pensioenspaarpotten. Persoonlijke keuzes van de werknemer zullen ook vaker bepalend zijn voor de hoogte van het pensioen. De overgang naar een premieovereenkomst met een leeftijdsonafhankelijke premie (“flatrate”) betekent dat bijna alle pensioenregelingen in de komende periode op de schop moeten. Bijna iedere werkgever zal dus moeten nadenken over haar pensioenregeling.

Soorten pensioenregelingen nu en onder de Wtp

Op dit moment zijn er drie soorten pensioenregelingen:
(i) uitkeringsovereenkomsten, zoals de middelloonregeling en de eindloonregeling;
(ii) kapitaalovereenkomsten; en
(iii) premieovereenkomsten, zoals de beschikbare premieregeling.

Onder de Wtp zijn er straks drie soorten premieregelingen:
(i) de solidaire premieovereenkomst;
(ii) de flexibele premieovereenkomst; en
(iii) de premie-uitkeringsovereenkomst.

Na de invoering van de Wtp blijven er dus alleen nog maar premieovereenkomsten over met een leeftijdsonafhankelijke premie.

Invoering

Voor ondernemingen die vallen onder een bedrijfstakpensioenfonds zal de overgang naar de Wtp plaatsvinden op het niveau van de sociale partners. Er is dus niet direct actie vereist.

Voor ondernemingen met een eigen pensioenregeling bij een pensioenfonds of verzekeraar geldt dat deze zal moeten worden aangepast naar een regeling binnen het kader van de Wtp. Dit moet gebeuren in overleg met de pensioenuitvoerder, de medezeggenschap en in beginsel met instemming van de werknemers. Deze werkgevers zullen dus aan de slag moeten.

Transitieplan

De werkgever zal in het kader van het aanpassen van de pensioenovereenkomst een transitieplan moeten opstellen. In het transitieplan legt de werkgever de keuzes, overwegingen en berekeningen schriftelijk vast, die ten grondslag liggen aan de evenwichtige wijziging van de pensioenovereenkomst en de wijze waarop wordt omgegaan met opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten.

Eerbiedigende werking

Voor werkgevers met een beschikbare premieregeling of een verzekerde middelloonregeling wordt overgangsrecht van kracht, waardoor een stijgende premie (zolang deze binnen een wettelijk maximale staffel blijft) toegestaan blijft voor werknemers die in dienst zijn op het moment van de transitie (eerbiedigende werking). Vanaf dat moment moet voor nieuwe werknemers hoe dan ook een vlakke premie gaan gelden. Deze werkgevers kunnen er dus ook voor kiezen om met twee pensioenregelingen verder te gaan.

Voor meer informatie over de Wet toekomst pensioenen kunt u contact opnemen met Renzo Ter Haseborg.

Renzo Ter Haseborg

Advocaat/partner