Nieuws

Reïntegratie tijdens COVID-19

24 november 2020 – Yvette Kouwenberg

Wet Verbetering poortwachter

Als uw werknemer ziek is heeft u zich samen met de werknemer in te zetten voor reïntegratie volgens de Wet verbetering poortwachter. Dit coronatijdperk brengt daar geen verandering in, maar kan er wel toe leiden dat u voor bepaalde uitdagingen komt te staan. Hoe reïntegreer je bijvoorbeeld een zieke werknemer bij een verplichte bedrijfssluiting, zoals in de horeca? Je wilt natuurlijk voorkomen dat het UWV na twee jaar oordeelt dat er zonder deugdelijke grond onvoldoende aan reïntegratie is gedaan en vervolgens een loonsanctie oplegt.

Addendum UWV

Gelukkig heeft het UWV oog voor de impact die COVID-19 kan hebben op het reïntegratieproces. Daartoe heeft het UWV een addendum (https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/addendum-werkwijzer-poortwachter/index.aspx) opgesteld als aanvulling op de bestaande werkwijzer poortwachter. De meest relevante aandachtspunten zetten we hieronder voor u op een rij.

Tips

1.
COVID-19 is op zich geen excuus voor een incompleet reïntegratiedossier, omdat informatie volgens het UWV ook digitaal uitgewisseld kan worden en een fysieke handtekening niet nodig is. Mocht u vanwege corona toch onverhoopt niet alle stukken op orde kunnen hebben, signaleer dit dan bij UWV en licht ook toe waarom dat het geval is.

2.
De gegevens van de bedrijfsarts zijn in beginsel leidend. Als die voldoende plausibel zijn worden die door het UWV aangenomen. Eventueel kan de verzekeringsarts via een telefonisch spreekuur aanvullende informatie verzamelen.

3.
Het UWV heeft een aantal situaties benoemd die vanwege corona als deugdelijke grond kunnen worden beschouwd voor de stagnatie in het reïntegratieproces. Voorbeelden zijn:

  • Een verplichte bedrijfssluiting vanwege corona waardoor de werknemer effectief niet kan reïntegreren in eigen of aangepast werk bij de eigen werkgever;
  • Of het wegvallen van werk of het niet meer kunnen inrichten van voldoende ondersteuning door een opgelegde corona maatregel;
  • Ook als onderdelen van het 2e spoor traject niet kunnen worden uitgevoerd door COVID-19 kan dit een deugdelijke grond opleveren, zoals bij een bedrijfssluiting van de nieuwe werkgever of het niet beschikken over voldoende digitale vaardigheden voor begeleiding op afstand.

4.
Het UWV heeft daarnaast ook een aantal voorbeelden gegeven waarin geen sprake is van een deugdelijke grond voor het stagneren van de re-integratie, zoals:

  • Wanneer er onvoldoende onderzoek is gedaan naar reïntegratie in het eerste spoor, terwijl dergelijk onderzoek ook op afstand worden uitgevoerd;
  • Als een werkgever niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, betekent dit niet dat de reïntegratie-inspanningen als voldoende moeten worden beschouwd. Er zijn diverse steunpakketten van de overheid waar een werkgever gebruik van kan maken.

5.
Van belang is dat u als werkgever zelf signaleert en ook steeds voldoende richting het UWV onderbouwt dat en waarom vanwege het coronavirus bepaalde reïntegratie-activiteiten niet kunnen worden verricht.

6.
Zorg voor een aanpassing van de probleemanalyse en het plan van aanpak als er door corona een wijziging optreedt in de belastbaarheid van de werknemer respectievelijk in de te ondernemen reïntegratie-activiteiten.

7.
Laat desnoods een deskundigenoordeel uitvoeren om de re-integratie-inspanningen tussentijds te toetsen.

8.
Ook als er al een loonsanctie is opgelegd, is een proactieve houding aan te raden. Bent u van mening dat de tekortkoming niet hersteld kan worden als gevolg van COVID-19, dan kunt u een bekortingsverzoek indienen. Geef gemotiveerd aan waarom en gedurende welke periode de reïntegratie is gestagneerd. Het UWV zal dan beoordelen of de loonsanctie redelijkerwijs kan worden beëindigd.

Yvette Kouwenberg

Partner/advocaat