Nieuws

Wet Franchise 16 juni jl. aangenomen door Tweede Kamer

23 juni 2020  – Tessa de Mönnink, Annelies van Zoest

Samenvatting:

Na een lange aanloop zal de Wet Franchise naar verwachting binnenkort een feit zijn. Franchisegevers doen er goed aan om te anticiperen op deze aankomende wetgeving, die waarschijnlijk een zeer korte overgangsperiode zal kennen.

Inhoud en invoering wetsvoorstel

De Wet Franchise is op 16 juni jl. aangenomen door de Tweede Kamer, inclusief enkele amendementen.

Door amendement nr. 11 is het mogelijk de Wet Franchise uit te sluiten van bindende toepassing voor franchisenemers die buiten Nederland gevestigd zijn, zelfs als Nederlands recht van toepassing is op de franchiseovereenkomst. Tegelijkertijd krijgt de Wet franchise een bijzonder dwingend effect als franchisenemers gevestigd zijn in Nederland, en zal deze van toepassing zijn zelfs als er gekozen is in de franchiseovereenkomst dat er ander (geen Nederlands) recht van toepassing is.

Over het algemeen wordt verwacht dat het verdere proces – goedkeuring door de Eerste Kamer – snel zal verlopen. Zie voor onze inhoudelijke analyse van dit wetsvoorstel: https://parkeradvocaten.nl/nieuwe-regels-over-franchising-in-aantocht-deel-ii/

Het is de bedoeling van het Ministerie van EZK dat de Wet Franchise begin 2021 in werking zal treden. Voor bedrijven die zich bezighouden met franchising – onder omstandigheden geldt dit ook voor op franchise gelijkende licentie- of selectieve distributiemodellen – is het belangrijk om te weten dat de overgangstermijn voor nog lopende contracten – slechts – 2 jaar is en voor nieuwe contracten treedt de wet naar verwachting volledig en integraal in werking per de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Staatssecretaris Mona Keijzer liet kort geleden weten, toen door franchisegevers werd aangedrongen op een langere overgangstermijn, dat franchisegevers allang op de hoogte zijn c.q. behoren te zijn van dit wetgevingsproces en hierop al alle tijd hebben en hebben gehad om hierop al te anticiperen.

Afwachten en niets doen lijkt dus geen optie (meer) voor franchisegevers. Zij doen er goed aan hun franchisecontracten en processen, in het bijzonder de informatievoorziening voor aspirant-franchisenemers, na te lopen om te zien of deze voldoen aan de verwachte franchisewetgeving.

Status en verwachte inwerkingtreding

Er was  een plenair debat gepland voor de Wet Franchise op 9 juni 2020. Aansluitend aan het plenaire debat heeft op 16 juni jl. de Tweede Kamerde Wet Franchise aangenomen. Deze ligt nu voor bij de Eerste Kamer. Het is de bedoeling van het Ministerie van EZK dat de Wet Franchise per 1 januari 2021 in werking zal treden.

Voor meer informatie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2020Z02672&dossier=35392

Tessa de Mönnink

Partner/advocaat

Annelies van Zoest

Partner/advocaat