Reorganisatie Q&A

Q&A Herplaatsing

1. Wanneer moet ik aan herplaatsing doen?

Zodra het duidelijk is dat een werknemer boventallig is en er een ontslagvergunning voor hem/haar zal worden aangevraagd bij het UWV, onderzoekt u of de werknemer kan worden herplaatst in een andere passende functie. Deze inspanning blijft u leveren totdat de redelijke termijn voor herplaatsing is verstreken.

Parker tip: u dient uw herplaatsingsinspanningen bij het UWV aan te kunnen tonen. Leg uw herplaatsingsinspanningen daarom steeds goed vast zodat u deze kunt meesturen met de ontslagaanvraag.

2. Bij een reorganisatie moet je op zoek naar herplaatsingsmogelijkheden. Hoe pak ik dit aan?

De werkgever moet actief onderzoeken of herplaatsing van de werknemer mogelijk is. Ook de werknemer moet zich hiervoor inspannen. Herplaatsing is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De mogelijkheid van herplaatsing van een werknemer wordt bekeken aan de hand van de (toekomstige) vacatures. Het is gebruikelijk dat de werkgever in een herplaatsingsgesprek met de werknemer inventariseert wat mogelijke passende functies voor hem of haar zijn en dat hierover schriftelijke afspraken worden gemaakt. De werknemer moet ook kennis kunnen nemen van (nieuwe) vacatures; de werkgever moet hierbij een actieve rol spelen.

3. Wat als een werknemer kan worden herplaatst in een functie die wordt vervuld door een flexwerker?

Als een passende functie wordt bezet door werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, door ingeleend personeel (maar geen pay-roll werknemer) of door een oproepkracht, moet deze passende functie worden betrokken bij de herplaatsing. Dit kan betekenen dat een flexwerker plaats moet maken voor een boventallige werknemer.

4. Onze organisatie is onderdeel van een groter concern, moet ik voor herplaatsing ook bij andere onderdelen van het concern kijken?

Bij herplaatsing moet ook worden gekeken naar andere vestigingen of ondernemingen binnen een concern.

5. Moet ik voor herplaatsing over de landsgrenzen heen kijken?

De werkgever moet ook kijken naar de mogelijkheid van herplaatsing in het buitenland. Van de werkgever wordt verwacht om naar redelijkheid alles te doen wat mogelijk is. Hierbij zijn de aard en omvang van de organisatie relevant. Als internationale herplaatsing onevenredig kostbaar of anderszins bezwaarlijk is, dan moet de werkgever dit wel kunnen toelichten en onderbouwen.

6. Hoe lang moet ik zoeken naar herplaatsingsmogelijkheden?

Herplaatsing moet mogelijk zijn binnen een redelijke termijn. De redelijke termijn is gelijk aan de opzegtermijn. Dit wil zeggen: 1 tot en met 4 maanden, afhankelijk van de lengte van het dienstverband. De redelijke termijn begint op de dag waarop het UWV toestemming geeft voor opzegging.

7. Een van mijn werknemers is arbeidsgehandicapt; gelden hiervoor afwijkende herplaatsingsinspanningen?

Voor een werknemer met een arbeidshandicap is de herplaatsingstermijn 26 weken. Bij de bepaling of een functie passend is voor een arbeidsgehandicapte werknemer, moet tevens rekening worden gehouden of de functie aansluit bij de medische mogelijkheden van de werknemer.

8. In welke functie kan ik een werknemer herplaatsen?

Een boventallige werknemer moet worden herplaatst in een andere passende functie. Onder een passende functie wordt verstaan een functie die aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer. Hierbij gaat het om functies die aansluiten bij het niveau van de werkzaamheden die een werknemer verricht. Een functie kan onder omstandigheden passend zijn, ook als die bijvoorbeeld onder het oorspronkelijke functie- of salarisniveau van de medewerker ligt.

9. Heeft een werknemer een recht op scholing bij herplaatsing?

De werkgever is verplicht om binnen redelijke grenzen een werknemer te scholen als er zicht is op herplaatsing in een passende functie. De duur en de kosten van scholing zijn bepalend voor de vraag wat van de werkgever gevergd kan worden. Hierbij is ook de financiële positie van de onderneming relevant.

Parker tip: stel een herplaatsingprotocol op met daarin een plan van aanpak met te documenteren stappen. Wijs een contactpersoon aan die tevens verantwoordelijk is voor herplaatsing.