Klachten- en geschillenregeling

  1. Parker Advocaten B.V. neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.
  2. De klachtenregeling van Parker Advocaten B.V. betreft de gehanteerde procedure voor de behandeling van een klacht van een opdrachtgever van Parker Advocaten B.V. over haar dienstverlening. U kunt hier een kopie van de klachtenregeling downloaden. Op schriftelijk verzoek sturen we u een kopie van de klachtenregeling per post toe.
  3. Als Parker Advocaten B.V. er niet in slaagt om een klacht van een opdrachtgever over de dienstverlening door een advocaat van Parker Advocaten B.V. met behulp van deze klachtenregeling tot een aanvaardbare oplossing te brengen, kan de opdrachtgever de klacht binnen twaalf maanden na schriftelijke afhandeling daarvan voorleggen aan Geschillencommissie Advocatuur Consumenten, dan wel Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk (hierna: de “Geschillencommissie”).
  4. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening door een advocaat van Parker Advocaten B.V., inclusief alle geschillen over betwiste en/of onbetaald gebleven declaraties van Parker Advocaten B.V., worden op verzoek van de opdrachtgever en/of van Parker Advocaten B.V. beslecht door de Geschillencommissie overeenkomstig geldende reglementen van de Geschillencommissie (hierna: de “Reglementen”).
  5. Betreft het geschil een opdracht van een consument, dan voorzien de Reglementen in een bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door Parker Advocaten B.V. wendt tot de gewone rechter. Bij de incasso van een vordering op een consument is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op die incasso arbitrage van toepassing. Onder consument wordt voor de toepassing van de Reglementen verstaan: de opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  6. Betreft het geschil een opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorzien de Reglementen in arbitrage. Onder zakelijke opdrachtgever wordt voor de toepassing van de Reglementen verstaan: de opdrachtgever die niet een particuliere opdrachtgever volgens de hiervoor in punt 5 gegeven definitie is.
  7. De Reglementen kunnen worden opgevraagd bij de secretaris van de Geschillencommissie op het adres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. De Reglementen kunnen ook worden geraadpleegd op de website van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). Op schriftelijk verzoek sturen we u een kopie van de Reglementen per post toe.

Amsterdam, 1 januari 2022