Klachten- en geschillenregeling

  1. Parker Advocaten B.V. neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.
  2. De klachtenregeling van Parker Advocaten B.V. betreft de gehanteerde procedure voor de behandeling van een klacht van een opdrachtgever van Parker Advocaten B.V. over haar dienstverlening. U kunt hier een kopie van de klachtenregeling downloaden. Op schriftelijk verzoek sturen we u een kopie van de klachtenregeling per post toe.
  3. Als Parker Advocaten B.V. er niet in slaagt om een klacht van een opdrachtgever over de dienstverlening door een advocaat van Parker Advocaten B.V. met behulp van deze klachtenregeling tot een aanvaardbare oplossing te brengen, kan de opdrachtgever de klacht binnen twaalf maanden na schriftelijke afhandeling daarvan voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur (hierna: de “Geschillencommissie”).
  4. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening door een advocaat van Parker Advocaten B.V., inclusief alle geschillen over betwiste en/of onbetaald gebleven declaraties van Parker Advocaten B.V., worden op verzoek van de opdrachtgever en/of van Parker Advocaten B.V. beslecht door de Geschillencommissie overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur (hierna: het “Reglement”).
  5. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in een bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door Parker Advocaten B.V. wendt tot de gewone rechter. Bij de incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op die incasso arbitrage van toepassing. Onder particuliere opdrachtgever wordt voor de toepassing van het Reglement verstaan; de opdrachtgever die een natuurlijk persoon en dus geen rechtspersoon is en die bij het geven van de opdracht aan Parker Advocaten B.V. niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  6. Betreft het geschil een opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage. Onder zakelijke opdrachtgever wordt voor de toepassing van het Reglement verstaan; de opdrachtgever die niet een particuliere opdrachtgever volgens de hiervoor in punt 5 gegeven definitie is.
  7. Het Reglement kan worden opgevraagd bij de secretaris van de Geschillencommissie op het adres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Het Reglement kan ook worden geraadpleegd op de website van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). Op schriftelijk verzoek sturen we u een kopie van het Reglement per post toe.

Amsterdam, 1 januari 2019