Privacy Policy

Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt en wij beloven zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Informatie verstrekt aan ons wordt niet aan derden doorgegeven.

Voor ons is de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy van groot belang. In dit Privacybeleid wordt onder meer beschreven welke persoonsgegevens wij van u verwerken indien u bijvoorbeeld gebruik maakt van onze juridische dienstverlening, voor welk doel wij gegevens verwerken en welke rechten u heeft. Vanzelfsprekend verwerken wij uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bijbehorende Nederlandse uitvoeringswet (hierna: “Privacywet”).

Wij adviseren u om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan op te slaan en te bewaren voor uw eigen administratie.

 

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Parker Advocaten B.V.
Willemsparkweg 84
1071 HL Amsterdam
KvK inschrijfnummer: 64758869

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons secretariaat via office@parkeradvocaten.nl.

 

2. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE, VOOR WELK DOEL EN WELKE GRONDSLAG?

In een aantal situaties kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld indien u als cliënt gebruik maakt van onze juridische dienstverlening, onze e-mail nieuwsbrief ontvangt of bij ons solliciteert. Hieronder beschrijven we kort de situaties waarin we persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden en juridische grondslag.

i. Cliënten

Indien u gebruik maakt van onze dienstverlening dan zullen wij een aantal persoonsgegevens van u verwerken. Het betreft onder meer uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer en/of gegevens van uw werknemers, relaties, wederpartij, bankrekrekening etc. In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) zijn wij in sommige gevallen verplicht om aanvullende informatie te verwerken, waaronder een kopie van uw identiteitsbewijs.

Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten, voor het factureren van onze diensten, het innen van vorderingen en voor de nakoming van verplichtingen uit de wet- en regelgeving.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is de noodzaak (i) voor de uitvoering van de overeenkomst met onze cliënten, (ii) voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, of die van een derde en/of (iii) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten.

ii. e-mail nieuwsbrief en uitnodigingen seminars/bijeenkomsten

Wij sturen onze cliënten met enige regelmaat onze e-mail nieuwsbrief, tenzij daartegen bezwaar is gemaakt. Het is ook mogelijk om u via het formulier op onze website aan te melden voor onze e-mail nieuwsbrief. In de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen binnen ons vakgebied of kunnen wij u uitnodigen voor seminars of andere bijeenkomsten.

Vanzelfsprekend heeft u altijd de mogelijkheid om u af te melden. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar office@parkeradvocaten.nl.

Voor het versturen van de e-mail nieuwsbrief verwerken we uw naam en e-mailadres. De wettelijke grondslag voor deze verwerking van de persoonsgegevens is de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen op het gebied van marketing.

iii Sollicitanten

Indien u bij ons solliciteert verwerken we de door u verstrekte persoonsgegevens, waaronder uw CV en motivatiebrief. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het selectie- en sollicitatieproces. De wettelijke grondslag voor deze verwerking van de persoonsgegevens is de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen met betrekking tot het beoordelen van uw sollicitatie.

iv Andere zakelijke relaties, waaronder leveranciers

We verwerken eveneens persoonsgegevens van andere zakelijke relaties, waaronder collega advocaten, adviseurs, leveranciers of andere partners van ons kantoor. We verwerken de gegevens om bijvoorbeeld de relaties op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen ons kantoor, onze activiteiten en bijeenkomsten of om de e-mail nieuwsbrief te versturen.

De wettelijke grondslag voor deze verwerking van de persoonsgegevens is de noodzaak (i) voor de uitvoering van de overeenkomst met onze leveranciers/partners en/of (ii) voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen op het gebied van relatiebeheer en marketing.

 

3. HOE VEILIG ZIJN UW PERSOONSGEGEVENS?

In overeenstemming met de Privacywet hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

 

4. AAN WIE VERSTREKKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

In het kader van de levering van onze dienstverlening kan het gebeuren dat we persoonsgegevens delen met derden. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

Indien we uw persoonsgegevens delen met derden, die namens ons uw persoonsgegevens verwerken (verwerkers), zorgen we ervoor dat we met deze derden een verwerkersovereenkomst hebben gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Privacywet en dit Privacybeleid na te leven. Voorbeelden van verwerkers zijn onze hostingprovider, leveranciers van (financiële) administratie, document managementsystemen en e-marketingoplossingen, vertaalbureaus, deurwaarders, incasso-bureaus etc.
Voor vragen over deze verwerkers kunt u een mail sturen naar   office@parkeradvocaten.nl.

 

5. HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt. Indien we de persoonsgegevens niet meer nodig hebben zullen we de persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij wij (i) op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) of (ii) op grond van een wettelijke bewijsplicht gedwongen zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dergelijke gevallen zullen uitsluitend de persoonsgegevens die specifiek voor dat doel noodzakelijk zijn gedurende de van toepassing zijnde bewaartermijn bewaard blijven. Op advies van de Nederlandse Orde van Advocaten, is het nodig dat een aantal persoonsgegevens in onze dossiers gedurende een periode van maximaal 20 jaar wordt bewaard. Als sprake is van een (te verwachten) geschil of (gerechtelijke) procedure mogen wij uw persoonsgegevens eveneens langer bewaren.

 

6. DOORGIFTE BUITEN DE EER

Een paar van onze leveranciers zijn gevestigd buiten Europese Economische Ruimte (“EER”), waaronder Amerika. Indien deze leveranciers, namens ons, uw persoonsgegevens verwerken, zorgen wij ervoor dat er sprake is van passende waarborgen, waarmee, in overeenstemming met de AVG, een gelijkwaardig en voldoende niveau van bescherming wordt geboden voor uw rechten en vrijheden. Dit doen we bijvoorbeeld door erop toe te zien dat de leverancier gebonden is aan de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten voor gegevensoverdracht. Voor meer informatie over de waarborgen inzake de doorgifte buiten de EER kunt u contact met ons opnemen via office@parkeradvocaten.nl.

 

7. UITOEFENING VAN UW RECHTEN

Verzoeken voor het inzien, wijzigen, verwijderen of ontvangen van uw persoonsgegevens of andere vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan office@parkeradvocaten.nl.

Indien we uw verzoek onverhoopt niet kunnen inwilligen zullen we dat altijd nader uitleggen. Indien u uw persoonsgegevens van ons wilt ontvangen, en we zijn akkoord, dan zullen we deze persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm aan u of een door u aangewezen andere partij overdragen.

Indien u uw toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens kunt eveneens contact opnemen met ons via office@parkeradvocaten.nl. Naar aanleiding van uw bezwaar zullen we persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden of een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn de betreffende persoons-gegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en onze afweging toelichten.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of uw verzoeken behandelen, kunt u eveneens contact opnemen met ons via office@parkeradvocaten.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

 

8. WIJZIGINGEN

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Indien wij wijzigingen aanbrengen zullen wij de gewijzigde versie ten minste een maand voordat deze in werking treedt op onze website of per e-mail bekend maken. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.

Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd in maart 2021

Meer informatie over de wet- en regelgeving die van toepassing is op advocaten en de Geschillencommissie Advocatuur vindt u op www.advocatenorde.nl.