Reorganisatie Q&A

Q&A Medezeggenschap

1. Wanneer betrek ik de ondernemingsraad bij een reorganisatie?

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) schrijft voor dat de ondernemingsraad om advies moet worden gevraagd wanneer sprake is van een besluit om o.a. de zeggenschap over de onderneming (of een onderdeel daarvan) over te dragen of het besluit de werkzaamheden van de onderneming, of een belangrijk onderdeel daarvan, te beëindigen. Ook bestaat er een adviesrecht wanneer de werkgever besluit om de werkzaamheden van de onderneming in belangrijke mate in te krimpen, uit te breiden of anderszins te wijzigen en/of het besluit om een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming door te voeren.
De ondernemingsraad zal tijdig moeten worden gevraagd zijn advies uit te brengen over de hiervoor genoemde voorgenomen besluiten. Tijdig betekent dat de ondernemingsraad nog wezenlijke invloed moet kunnen hebben op het te nemen besluit. Je mag als werkgever dan ook nog geen uitvoeringshandelingen verrichten voordat het advies van de ondernemingsraad is verkregen.

Parker tip: onze advocaten zijn gespecialiseerd in medezeggenschapsrecht en kunnen u begeleiden bij het opstellen van de adviesaanvraag en het verdere proces met de ondernemingsraad.

2. Er zijn binnen de organisatie 50 werknemers of meer, maar we hebben geen ondernemingsraad. Wat nu?

Een ondernemer die in de regel 50 of meer werknemers in dienst heeft, is op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verplicht om een ondernemingsraad in te stellen. Er wordt een actieve houding verwacht van de ondernemer: peil dus met enige regelmaat of er belangstelling is voor het oprichten van de ondernemingsraad. Wanneer een reorganisatie wordt aangekondigd en er is geen ondernemingsraad kan het zo zijn dat belanghebbenden (bijvoorbeeld de werknemers) de kantonrechter verzoeken om de ondernemer te verplichten alsnog een ondernemingsraad in te stellen, zodat deze advies kan uitbrengen over de reorganisatie. Dit kan een vertragende factor zijn.

Wanneer er geen ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging) is, betekent dit niet dat er geen verplichtingen zijn: bij reorganisaties waarin een kwart of meer van de werknemers wordt geraakt zal in ieder geval de personeelsvergadering (lees: het personeel) om advies moeten worden gevraagd.

Parker tip: check altijd de toepasselijke cao, het kan zijn dat deze verplichtingen bevat om een ondernemingsraad in te stellen ook bij minder dan 50 werknemers.

3. De ondernemingsraad heeft negatief geadviseerd; wat nu?

De werkgever heeft verschillende mogelijkheden. Allereerst kan het voorgenomen besluit worden ingetrokken of worden gewijzigd, zodat de bezwaren van de ondernemingsraad worden ondervangen. Wanneer dat niet gewenst is, kan ook worden besloten het besluit ongewijzigd te nemen. De ondernemer moet in zijn besluit goed motiveren waarom de bezwaren van de ondernemingsraad onvoldoende gewicht in de schaal leggen.
Wanneer het besluit afwijkt van het advies van de ondernemingsraad geldt een opschortingstermijn van één maand. Het besluit mag dan niet worden uitgevoerd. Deze maand is bedoeld om de ondernemingsraad de gelegenheid te geven zich te beraden of hij in beroep wil tegen het besluit bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

Parker tip: wanneer de ondernemingsraad negatief adviseert is het van groot belang het uiteindelijke besluit zo zorgvuldig mogelijk op te stellen en in te gaan op alle door de ondernemingsraad naar voren gebrachte bezwaren.

4. Wat doet een cao-ontslagcommissie?

Het is mogelijk om in overleg met de vakbonden in een cao een eigen procedure op te nemen voor het toetsen van bedrijfseconomisch ontslag. Het is dan niet het UWV, maar een onafhankelijke en onpartijdige ontslagcommissie die het ontslag toetst. De in de cao af te spreken procedure moet in ieder geval regels bevatten over hoor en wederhoor, de vertrouwelijke omgang met gegevens, redelijke termijnen voor de reacties van werknemer en werkgever en een redelijke beslistermijn.

Parker tip: wil je als werkgever afwijken van het afspiegelingsbeginsel door bijvoorbeeld kwaliteit van de werknemers een rol te laten spelen? Overweeg dan met de vakbonden een eigen procedure op te stellen en een ontslagcommissie in te stellen. Alleen in dat geval mag namelijk worden afgeweken van het afspiegelingsbeginsel.