Reorganisatie Q&A

Q&A Opzegverboden

1. Wat is een opzegverbod?

Onder bepaalde omstandigheden mag een werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Deze omstandigheden staan in de wet. Er geldt een opzegverbod, kort samengevat (en niet uitputtend):

  • gedurende de eerste twee jaar van ziekte;
  • gedurende zwangerschaps- of bevallingsverlof en zes weken na hervatting van de werkzaamheden;
  • met een werknemer die (kandidaat-)lid is van een medezeggenschapsorgaan;
  • de deskundige werknemer in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet;
  • wegens ouderschapsverlof, vakbondslidmaatschap of een overgang van onderneming.

2. Bestaan er uitzonderingen op het opzegverbod?

Het opzegverbod geldt niet als redelijkerwijs is te verwachten dat het verbod vervalt binnen vier weken na verlening van toestemming om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen. Het opzegverbod geldt ook niet als de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd wegens beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming. Het gaat dan wel om de beëindiging van de gehele onderneming. Bij een gedeeltelijke bedrijfssluiting blijven opzegverboden gelden. Het opzegverbod tijdens de ziekte is niet aan de orde als de ziekmelding plaatsvindt en de ontslagprocedure bij het UWV al is gestart.

3. Wat zijn de gevolgen van een opzegverbod?

Als er sprake is van een opzegverbod zal het UWV in beginsel geen toestemming geven voor opzegging van de arbeidsovereenkomst. Als er een opzegverbod is moet werkgever uitleggen waarom redelijkerwijs mag worden verwacht dat het opzegverbod binnen vier weken na verkregen UWV toestemming niet meer geldt. Dit betekent dat bij het indienen van de aanvraag (minstens) twee maanden vooruit moet worden gekeken (omdat de procedure bij het UWV ook langer dan vier weken kan duren). Het tijdig herstel moet aannemelijk worden gemaakt met een verklaring van de bedrijfsarts. Als een opzegverbod naar verwachting niet zal vervallen binnen vier weken na de beslissing op de aanvraag, dan mag de werkgever een andere werknemer voor ontslag voordragen. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt met een ontslagvergunning maar in strijd met een opzegverbod, dan zal de kantonrechter de opzegging kunnen vernietigen of een billijke vergoeding kunnen toekennen.