Nieuws

Arrest Hoge Raad over gegevensverstrekking aan aspirant franchisenemers en de Europese Erecode

1 oktober 2018 – Annelies van Zoest

De Hoge Raad heeft op 21 september 2018 opnieuw een arrest gewezen over de vraag of er een algemene verplichting is  voor franchisegevers om gegevens en omzetprognoses te verstrekken aan aspirant franchisenemers in de precontractuele fase. Een C-1000 franchisenemer maakte de overstap naar Albert Heijn en kreeg van Albert Heijn bepaalde omzetprognoses maar niet alle stukken die daaraan vooraf waren gegaan.  De omzetten vielen in werkelijkheid tegen en de franchisenemer meende dat had gedwaald en van onjuiste althans onvolledige informatie en prognoses was uitgegaan.  In lijn met de bestaande rechtspraak overwoog de Hoge Raad dat er geen algemene verplichting is voor franchisegevers om in de voorfase alle informatie en overige gegevens zoals omzetprognoses te verstrekken aan franchisenemers. Wel kan sprake zijn van onzorgvuldig handelen als een prognoserapport ernstige fouten bevatte, de franchisegever dit wist en de franchisenemer desondanks niet heeft gewaarschuwd.

Opvallend  was de overweging van de Hoge Raad dat de franchisenemer deze verplichting ook niet kon ontlenen aan de  Europese Erecode  inzake Franchising aangezien de hierin vastgelegde afspraken niet zonder meer kunnen worden aangemerkt als “in Nederland levende rechtsovertuigingen” (in de zin van art 3:12 BW. Een direct beroep op de Europese Erecode in de Nederlandse rechtspraak lijkt hiermee voorlopig afgesneden.

Het volledige arrest is te lezen op ECLI:NL:HR:2018:1696

Annelies van Zoest

partner/advocaat