Nieuws

Belangrijke nieuwe rechten OR bij pensioenregeling

5 april 2017 – Renzo ter Haseborg

Volledige naam wet

De Wet tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen (van 22 juni 2016).

Datum inwerkingtreding

1 oktober 2016.

Wat is het doel van de wet?

Het doel van de wet is om te verduidelijken dat de ondernemingsraad een instemmingsrecht heeft ten aanzien van het aangaan, wijzigen en beëindigen van regelingen op grond van een pensioenovereenkomst, ongeacht waar dit is vastgelegd (in de pensioenovereenkomst, uitvoeringsovereenkomst, het pensioenreglement of anderszins) en ongeacht het soort pensioenuitvoerder.

Wat verandert er?

Uitbreiden instemmingsrecht OR

Artikel 27 lid 1 sub a WOR had betrekking op het instemmingsrecht van de OR bij ‘een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering’. Dit is gewijzigd in: “regelingen op grond van een pensioenovereenkomst”.

Het zevende lid van art. 27 WOR is aangepast en luidt als volgt:

Onder regelingen op grond van een pensioenovereenkomst als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, worden mede verstaan regelingen opgenomen in een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of een uitvoeringsreglement als bedoeld in onderdeel b van de definitie van uitvoeringsreglement in artikel 1 van de Pensioenwet, die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst waaronder in ieder geval worden begrepen: regelingen over de wijze waarop de verschuldigde premie wordt vastgesteld, de maatstaven voor en de voorwaarden waaronder toeslagverlening plaatsvindt en de keuze voor onderbrenging bij een bepaalde pensioenuitvoerder, pensioeninstelling uit een andere lidstaat of verzekeraar met zetel buiten Nederland als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Pensioenwet.

De voorgestelde wijziging heeft tot gevolg dat de OR instemmingsrecht krijgt over elk voorgenomen besluit tot instelling, wijziging of intrekking van een regeling op grond van een pensioenovereenkomst, ongeacht of de pensioenuitvoerder een verzekeraar, PPI of een buitenlandse uitvoerder is.

Hierbij geldt uiteraard wel de uitzondering van art. 20 lid 3 WOR dat de OR geen instemmingsrecht heeft als het onderwerp reeds inhoudelijk is geregeld bij CAO of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan.

De SER onderschrijft de opvatting dat het instemmingsrecht van de OR ziet op de arbeidsvoorwaarde pensioen en niet op de uitvoering daarvan. Betreft het echter een aspect uit de uitvoeringsovereenkomst dat de arbeidsvoorwaarde pensioen duidelijk raakt, zoals het schrappen van een bijstortingsverplichting van de werkgever of het afbouwen van een indexatie depot bij de verzekeraar, dan valt dit onder het instemmingsrecht van de OR.

Omdat de grens tussen inhoud van de pensioenregeling en de uitvoering ervan moeilijk is te trekken adviseert de SER de vaststelling van welke onderdelen van de uitvoeringsovereenkomst deel uitmaken van de pensioenovereenkomst bij werkgevers en werknemers te laten liggen.

Als het vragen van instemming door de OR in een bepaald geval minder duidelijk is, dan dient de OR in een gerechtelijke procedure te stellen en te bewijzen dat het betreffende uitvoering wel degelijk de arbeidsvoorwaarde pensioen raakt.

Informatierecht OR

Aan de WOR wordt een nieuw artikel 31-f toegevoegd:

“De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.”

De uitvoeringsovereenkomst is in art. 1 van de Pensioenwet als volgt gedefinieerd: “de overeenkomst tussen een werkgever en een pensioenuitvoerder over de uitvoering van een of meer pensioenovereenkomsten”.

Voor wie heeft de wet gevolgen?

De OR: heeft meer medezeggenschap (instemmingsrecht) ten aanzien van regelingen op grond van een pensioenovereenkomst;

De werkgever: zij moet mede invulling geven aan het medezeggenschap door instemming te vragen in verband met regelingen op grond van een pensioenovereenkomst en dient de OR tijdig van informatie te voorzien in verband met de uitvoeringsovereenkomst;

De pensioenuitvoerder: het aanpassen van regelingen op grond van een pensioenovereenkomst bij haar opdrachtgever is complexer geworden.

Renzo ter Haseborg

partner/advocaat