Nieuws

Nieuwe wetgeving: verbod op nevenwerkzaamheden, tenzij objectieve reden

20 september 2022 – Renzo Ter Haseborg

Per 1 augustus 2022 is het wetsvoorstel tot implementatie van de Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie van kracht. Dit heeft onder meer geleid tot de invoering van een nieuw artikel 7:653-a BW. Dit artikel luidt:

[lid 1] “Een beding waarbij de werkgever verbiedt of beperkt dat de werknemer voor anderen arbeid verricht buiten de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht bij die werkgever, is nietig, tenzij dit beding kan worden gerechtvaardigd op grond van een objectieve reden.”

[lid 2] “De werkgever mag de werknemer niet benadelen wegens de omstandigheid dat de werknemer in of buiten rechte de in dit artikel aan hem toegekende rechten geldend maakt, ter zake bijstand heeft verleend of een klacht hierover heeft ingediend.”

Wat zijn objectieve redenen?

De Richtlijn noemt als voorbeelden van objectieve redenen:

  • gezondheid en veiligheid;
  • de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie;
  • de integriteit van overheidsdiensten; en
  • het vermijden van belangenconflicten voor de gevallen waarin de werkgever zich wil beroepen op een verbod om voor een ander arbeid te verrichten.

Deze objectieve redenen zijn niet uitputtend. Een reden zou ook kunnen zijn het voorkomen van overtreding van een wettelijk voorschrift, bijvoorbeeld wanneer het verrichten van nevenwerkzaamheden leidt tot overtreding van de arbeidstijdenwetgeving.

Gevolgen werkgevers

  • Het is niet vereist om de objectieve redenen op te nemen in de arbeidsovereenkomst.
  • Een nevenwerkzaamhedenbeding in een bestaande arbeidsovereenkomst hoeft niet te worden aangepast, de objectieve reden kan ook later worden gegeven.

Conclusie

Op grond van dit artikel zal het voor werkgevers minder makkelijk zijn om werknemers een verbod op nevenwerkzaamheden op te leggen of een al overeengekomen verbod af te dwingen.

Advies

We adviseren om in nieuw af te sluiten arbeidsovereenkomsten de objectieve reden op te nemen voor het verbod op nevenwerkzaamheden. Deze bepaling moet niet te krap worden opgesteld en de nodige ruimte en flexibiliteit voor de werkgever bieden. De werkgever geeft er zo blijk van hierover vooraf te hebben nagedacht en de werknemer heeft er rekening mee kunnen houden bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst.

Renzo Ter Haseborg

Advocaat/partner