Nieuws

Ondernemingsraad heeft recht op concrete informatie over voorgenomen maatregelen voor opvang van de sociale gevolgen

11 oktober 2021 – Barbara Spliet

Op grond van de wet (artikel 25 lid 3 van de WOR) moet bij het vragen van advies aan de ondernemingsraad een overzicht worden verstrekt van (a) de gevolgen die het te nemen besluit naar verwachting voor het personeel zal hebben en (b) de naar aanleiding daarvan voorgenomen maatregelen. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan een sociaal plan of andere sociale begeleidingsmaatregelen. Het advies over de maatregelen moet ook worden gevraagd aan de ondernemingsraad wanneer een sociaal plan wordt afgesloten met de vakbonden. Wanneer niet wordt voldaan aan de voorwaarden is het besluit in beginsel kennelijk onredelijk.

Een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam benadrukt de verplichting om de ondernemingsraad om advies te vragen over de sociale maatregelen. Het betrof in deze zaak een werkgever die in de adviesaanvraag alleen een vrijwillig vertrekprogramma had geschetst, maar niet werd omschreven wat werknemers die zouden worden ontslagen te wachten zou staan, indien zich voor het vertrekprogramma niet voldoende vrijwilligers aandienen. Over gedwongen ontslagen werd slechts vermeld dat geprobeerd werd deze te minimaliseren. Volgens de Ondernemingskamer heeft de ondernemer onvoldoende inzicht geboden in de gevolgen die het bestreden besluit heeft voor haar medewerkers.

Uit deze uitspraak blijkt, net als uit eerdere rechtspraak van de Ondernemingskamer, dat de ondernemer concreet de maatregelen moet schetsen. Wanneer dat is gebeurd, is het vervolgens voor de ondernemingsraad echter nog niet altijd makkelijk om de Ondernemingskamer ervan te overtuigen dat deze maatregelen niet redelijk of onvoldoende zijn. De inhoud van de personele maatregelen worden door de Ondernemingskamer over het algemeen alleen marginaal getoetst, hoewel altijd beoordeeld zal moeten worden of de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen al dan niet  in redelijkheid tot het bestreden besluit heeft kunnen komen.

 

Barbara Spliet

Advocaat/partner