Nieuws

Wet franchise: geen anticipatie door rechter

23 maart 2021 – Annelies van Zoest

Sinds 1 januari 2021 is de Wet franchise van kracht. Deze wet regelt de verhouding tussen franchisegever en franchisenemers, voornamelijk ter bescherming van de juridische positie van franchisenemers. Deze wet is voor alle betrokken partijen nieuw en brengt veel veranderingen met zich mee. Het is spannend hoe de rechters deze wet in de praktijk zullen gaan uitleggen en toepassen. Veel franchiseorganisaties zijn de afgelopen maanden druk in de weer geweest om hun interne processen en de afspraken met hun franchisenemers aan te passen aan de nieuwe wet.

Vooruitlopend op de wet is vorig jaar al in meerdere rechtszaken door franchisenemers een beroep op deze wet gedaan. Ze vonden dat hun franchisegever zich al eerder conform de Wet franchise had moeten gedragen.  Bijvoorbeeld op het gebied van informatieverschaffing en ondersteuning. De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft bij vonnis van 30 september 2020 geanticipeerd op de tekst van de wet in het voordeel van een franchisenemer. Dit leverde verontwaardiging op in franchiseland. Hoe kan je het gedrag en de verplichtingen van een franchisegever in retrospectief toetsen aan een wet die op dat moment nog helemaal niet bestond? (Zie: ECLI:NL:RBAMS:2020:4799)

Recent hebben wij voor een toonaangevende franchiseketen in de foodsector het tij gekeerd.  In een bodemprocedure die zich afspeelt bij de rechtbank Amsterdam is met succes betoogd dat de rechter de franchisegever niet aan de verplichtingen in de Wet franchise kon vastpinnen omdat het ging om een relatie die al medio 2018 was aangegaan. De rechtbank oordeelde geen aanleiding te hebben de nieuwe wettelijke regeling toe te passen omdat de wet een uitgestelde werking van twee jaar heeft voor bestaande overeenkomsten en er bovendien geen omstandigheden waren die maakten dat van franchisegever kon worden verwacht dat zij zich medio 2018, bij het sluiten van de overeenkomsten, aan de latere wettelijke verplichtingen zou houden. Geen anticiperende werking dus!

Deze uitspraak is bij vele franchisegevers met gejuich ontvangen en brengt hopelijk een einde aan de onzekerheid of de Wet franchise eigenlijk al voor 2021 als maatstaf mocht gelden.

Annelies van Zoest

Partner/advocaat