Nieuws

Apothekersvrijstelling Rijksoctrooiwet

April 2019 – Silvie Wertwijn

Op 1 februari 2019 is de zogenoemde apothekersvrijstelling in de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW) in werking getreden.

Op grond van artikel 53 ROW heeft de houder van een octrooi het uitsluitend recht om een geoctrooieerd voortbrengsel of geoctrooieerde werkwijze te vervaardigen, toe te passen of de andere in dat artikel genoemde handelingen te verrichten. De apothekersvrijstelling vormt een uitzondering op dit uitsluitend recht en is opgenomen in artikel 53, derde lid, tweede volzin ROW.

De vrijstelling is bedoeld voor de bereiding van geneesmiddelen voor direct gebruik ten behoeve van individuele patiënten en op medisch voorschrift in apotheken. Daarmee wordt het mogelijk dat een apotheker in individuele gevallen het geoctrooieerde geneesmiddel zelf bereidt (de zogenoemde magistrale bereiding), bijvoorbeeld wanneer een voor een individuele patiënt geschikte dosering of toedieningswijze niet beschikbaar is. De uitzondering strekt er niet toe om op structurele schaal een geoctrooieerd geneesmiddel zonder toestemming van de octrooihouder te bereiden; daarmee zou diens recht immers uitgehold worden.

 

Silvie Wertwijn

Partner/advocaat