Nieuws

Het managen van (het risico op) het coronavirus op het werk

17 maart 2020 – Renzo Ter Haseborg, Barbara Spliet en Yvette Kouwenberg

Hoe moet een werkgever omgaan met het (risico op het) coronavirus? Hierbij een aantal arbeidsrechtelijke aandachtspunten.

1. Informatie verstrekking

Licht uw personeel goed in over de symptomen van het coronavirus en wijs duidelijk op hygiënevoorschriften. Hierin kan ook een belangrijke rol voor de bedrijfsarts zijn weggelegd.

2. Schoonhouden werkplek

Als werkgever moet u zorgen voor een veilige plek: laat de werkplek derhalve vaker dan normaal schoonmaken (onder meer deurklinken, lichtknoppen, trapleuningen, toetsenborden en computermuizen).

3. Vermoeden van besmetting

Indien een werknemer zich meldt met het vermoeden van een besmetting zal de werkgever de werknemer tijdelijk de toegang tot de werkplek moeten ontzeggen.

4. Thuiswerken

Om de kans op besmetting te verkleinen kan de werkgever een (tijdelijk) thuiswerkbeleid opstellen of in individuele gevallen met de werknemer hierover (tijdelijke) afspraken maken.

5. Calamiteitenverlof

Het coronavirus kan leiden tot calamiteiten, zoals bijvoorbeeld scholen die sluiten. In het geval van een calamiteit zal een werknemer op grond van de Wet Arbeid en Zorg mogelijk aanspraak kunnen maken op enkele uren (tot enkele dagen) calamiteitenverlof.

6. Loon en ziekte 

Indien één of meer van uw werknemers besmet raakt of raken met het coronavirus, dan behouden zij in beginsel recht op loon, conform de geldende verzuimregeling.

7. Zakelijke reizen naar een risicogebied?

Reis niet naar risicogebieden. Ga de actuele reisinformatie na van bijvoorbeeld RIVM of het ministerie van Buitenlandse Zaken. Realiseer u dat de ontwikkelingen vaak iets vooruitlopen op de officiële berichtgeving.

8. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) vervangt werktijdverkorting

Wanneer u per 1 maart 2020 een omzetverlies verwacht van minimaal 20% kan bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd voor een periode van drie maanden. Het gaat om maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van de mate van omzetverlies. Voorwaarde is wel dat er geen personeel om bedrijfseconomische redenen ontslagen mag worden in de subsidieperiode. Eventuele andere voorwaarden zijn nog niet bekend. Het is de bedoeling dat de regeling zo spoedig mogelijk wordt opengesteld. De NOW-regeling vervangt de regeling voor werktijdverkorting. Er kunnen dus per direct geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend voor werktijdverkorting. Aanvragen voor werktijdverkorting die al zijn ingediend maar nog niet zijn afgehandeld, zullen worden behandeld volgens de nieuwe NOW-regeling.

9. Medezeggenschap

Wanneer sprake is van een besluit voor vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim of re-integratiebeleid, is de instemming van de ondernemingsraad vereist. Het invoeren van een regeling in verband met het coronavirus binnen een organisatie kan dus instemmingsplichtig zijn. Ook los van het instemmingsrecht raden wij aan dat de situatie tussen de ondernemingsraad en de bestuurder wordt besproken om te bezien welke redelijke maatregelen kunnen worden getroffen ter bescherming van de medewerkers.

10. Privacy

U mag niet registreren dat een werknemer besmet is met het coronavirus of aan het personeel laten weten wie er besmet is. Ook het scannen van werknemers op mogelijke besmetting, zoals door het opnemen van de temperatuur, is niet toegestaan. Dat is in strijd met privacyregelgeving. Wel mag u bijvoorbeeld bij verlofaanvragen informeren naar de vakantiebestemming en mag u vragen of een werknemer naar een risicogebied is geweest om in verband hiermee eventueel voorzorgsmaatregelen te kunnen treffen. Ook mag u informeren hoe lang een zieke werknemer verwacht afwezig te zijn van het werk en of er werk tijdens diens afwezigheid overgenomen moet worden.

Renzo Ter Haseborg

Partner/advocaat

Barbara Spliet

Partner/advocaat

Yvette Kouwenberg

Partner/advocaat