Nieuws

Transitievergoeding bij twee jaar ziekte

5 juni 2018 – Renzo ter Haseborg, Yvette van Kouwenberg

In een eerder wetsvoorstel is opgenomen dat werkgevers op verzoek kunnen worden gecompenseerd voor betaling van een (transitie)vergoeding bij beëindiging van het dienstverband met een langdurige zieke werknemer (hierna: ‘de compensatieregeling’). Deze compensatieregeling is recent nader uitgewerkt. Langs deze weg informeren we u graag nader over ‘het wat, wanneer en hoe(veel)’.

Wat?

Compensatie is – kort gezegd  – mogelijk als het dienstverband met een zieke werknemer:

  • wordt opgezegd door de werkgever na twee jaar arbeidsongeschiktheid vanwege die omstandigheid, of;
  • (van rechtswege) afloopt, of;
  • wordt beëindigd door middel van een beëindigingsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Wanneer?

De compensatieregeling beoogt per 1 april 2020 in werking te treden en geldt voor (transitie)vergoedingen die vanaf die datum in een van bovenstaande situaties zijn betaald. Dit zijn de zogenoemde nieuwe gevallen. De regeling geldt echter ook met terugwerkende kracht, dat wil zeggen voor (transitie)vergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 in een van bovenstaande gevallen zijn betaald. Dit zijn de zogenoemde oude gevallen.

Hoe?

U dient als werkgever een aanvraag voor compensatie in te dienen bij het UWV via een daartoe bestemd formulier. De aanvraag moet onderbouwd worden met stukken waaruit het recht op compensatie volgt. Uit het formulier blijkt welke informatie en welke stukken UWV nodig heeft ter beoordeling van de aanvraag, zoals een kopie van de arbeidsovereenkomst, loonstroken, opgave van de eerste datum van arbeidsongeschiktheid, bewijs van de betaalde vergoeding, etc.

De aanvraag moet binnen 6 maanden worden gedaan nadat de volledige (transitie)vergoeding is betaald. Wordt de (transitie)vergoeding gespreid betaald, dan gaat de 6 maanden termijn in na de laatste betaling. Dit geldt voor de ‘nieuwe’ gevallen op of na 1 april 2020. Vraagt u om compensatie van een tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 betaalde (transitie)vergoeding, dan dient de aanvraag uiterlijk 30 september 2020 bij UVW binnen te zijn.

Is de aanvraag niet compleet, stelt UWV u in de gelegenheid de aanvraag aan te vullen. Als de aanvraag compleet of gecompleteerd is, beslist UWV in principe binnen 8 weken op de aanvraag bij nieuwe gevallen en binnen 6 maanden op een aanvraag gebaseerd op oude gevallen.

Hoeveel?

De compensatie is gelijk aan de (transitie)vergoeding die is betaald, verhoogd met de aftrekbare kosten gericht op het voorkomen of verkorten van de periode van werkloosheid en/of aftrekbare kosten die tijdens het dienstverband ten behoeve van de werknemer zijn gemaakt voor  diens bredere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

De compensatie is echter begrensd tot de (transitie)vergoeding die bij opzegging na afloop van de twee jaar wachttijd verschuldigd zou zijn of, als dat bedrag lager is, het loon dat tijdens twee jaar ziekte is doorbetaald.

Renzo ter Haseborg

partner/advocaat

Yvette van Kouwenberg

counsel/advocaat