Nieuws

Wet werken waar je wil

23 maart 2021 – Yvette Kouwenberg

Op last van de overheid werken veel mensen al enige tijd thuis. Een recht op thuiswerken bestaat er evenwel niet. Op basis van de Wet werken waar je wil, wat thans nog een voorstel is, zal een werkgever in de toekomst minder snel voorbij kunnen gaan aan een verzoek van een werknemer om (meer) thuis of juist op locatie van de werkgever te werken.

1. Wat houdt het wetsvoorstel in?

Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen leidt dat tot aanpassing van de bestaande Wet flexibel werken (Wfw). Op basis van de Wfw kan een werknemer verzoeken om aanpassing van zijn arbeidsduur, werktijden en arbeidsplaats. Daar waar een verzoek tot wijziging van de arbeidsomvang of werktijden niet zonder zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen kan worden afgewezen, geldt dat vereiste op dit moment niet bij een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats. De werkgever dient een dergelijk verzoek slechts in overweging te nemen en bij afwijzing daarover in een overleg te treden met de werknemer.  Het wetsvoorstel beoogt dit gelijk te trekken zodat er in de toekomst ook zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen nodig zullen zijn, wil een werkgever niet meegaan in het verzoek van een werknemer om (meer) thuis of op het adres van de werkgever te mogen werken.

De werkgever dient de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen aan te tonen. De lat ligt daarvoor vrij hoog. Te denken valt bijvoorbeeld aan de situatie waarin het verzoek van de werknemer zou leiden tot ernstige problemen van financiële, roostertechnische of organisatorische aard of op het gebied van veiligheid.

2. Wat zijn de algemene aandachtspunten?

  • De werknemer dient in principe minstens een half jaar in dienst te zijn voor de gewenste ingangsdatum van de beoogde wijziging;
  • Het verzoek dient schriftelijk te worden gedaan, uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum van de beoogde wijziging;
  • Werkgever en werknemer treden in overleg met elkaar;
  • De werkgever dient uiterlijk een maand voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk te reageren op het verzoek van de werknemer;
  • De Wfw geldt niet voor werkgevers met minder dan 10 werknemers;
  • Bij cao of met de OR/pvt kunnen andersluidende afspraken zijn gemaakt;
  • Als werkgever dient u zorg te dragen voor een veilige en geschikte (thuis)werkplek, zoals dat ook nu al het geval is.

3. Wanneer gaat het in?

Het wetsvoorstel is op 27 januari jl. naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarna zal de Eerste Kamer zich erover buigen. Wanneer de wet in werking treedt is nog niet bekend, maar we houden u vanzelfsprekend graag op de hoogte. Wilt u meer informatie over thuiswerken, dan helpt het Parker team Arbeidsrecht u graag verder.

Yvette Kouwenberg

Partner/advocaat