Nieuws

Aanscherping wettelijke betalingstermijn van 60 naar 30 dagen per 1 juli 2022

1 juni 2022 – Tessa de Mönnink

Achtergrond Wet tegengaan onredelijke betaaltermijnen uit 2017

Op 1 juli 2017 is de Wet tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen in werking getreden. Het betrof een initiatiefwet waarin is geregeld dat grote ondernemingen in hun handelsrelatie met MKB-ondernemingen geen betaaltermijn kunnen overeenkomen van meer dan 60 dagen in situaties waar de grote onderneming handelt als schuldenaar en de MKB-onderneming handelt als schuldeiser (doorgaans als leverancier van goederen of diensten). In de wet is een evaluatiebepaling opgenomen.

Reeds ten tijde van de parlementaire behandeling van het initiatiefwetsvoorstel zijn door verschillende partijen zorgen uitgesproken over mogelijk onbedoelde effecten van dit voorstel. Door de prominente plaats die de termijn van 60 dagen in het voorstel innam, kon daarvan een ‘aanzuigende werking’ uitgaan, die de gerealiseerde, helaas nog steeds geringe, verbeteringen in betaalgedrag, weer teniet zou kunnen doen.

De hoofdregel van het betalen van facturen binnen 30 dagen is in artikel 6:119a lid 2 BW verankerd in de vorm van regelend recht. In afwijking daarvan kunnen ondernemingen onderling een langere termijn overeenkomen. Voor grote ondernemingen die MKB-ondernemingen als schuldeiser hebben, geldt dat ze een betaaltermijn kunnen afspreken van maximaal 60 dagen (artikel 6:119a lid 6 BW). In de praktijk is gebleken dat vaak langere betaaltermijnen worden gehanteerd dan 30 dagen, waardoor een betaaltermijn van 30 dagen eerder uitzondering dan regel is. Het wettelijke kader laat zodoende meer ruimte dan effectief is om te bewerkstelligen dat in zeer overwegende mate contractuele betaaltermijnen van minder dan 30 dagen worden overeengekomen. De ruimte tot 60 dagen, die in feite bedoeld was om tegemoet te komen aan incidentele complexe situaties, lijkt eraan te hebben bijgedragen dat het uitgangspunt van 30 dagen uit het zicht is geraakt.

Nieuwe wet

De nieuwe wet regelt dat grote ondernemingen met MKB-ondernemingen (kleine zelfstandigen inbegrepen) geen langere betaaltermijn kunnen overeenkomen dan 30 dagen. Dit ziet op de situatie dat de grote onderneming handelt als afnemer en de MKB-onderneming als leverancier en schuldeiser van de grote onderneming. Wanneer deze partijen een termijn afspreken die langer is dan 30 dagen, is die afgesproken betaaltermijn nietig en geldt van rechtswege een betaaltermijn van 30 dagen. Onder ‘grote’ ondernemingen wordt verstaan ondernemingen met o.a. een jaaromzet van meer dan € 40 miljoen en tenminste 250 werknemers.

Als grote ondernemingen na meer dan 30 dagen een ingediende factuur betalen, zijn zij van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. Op grond van het huidige artikel 3:307 lid 1 BW is de verplichting voor een afnemer om wettelijke rente te vergoeden afdwingbaar gedurende vijf jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden. Op deze wijze worden leveranciers (MKB-ondernemingen) die een afhankelijke relatie hebben met een afnemer (grote onderneming) in staat gesteld om tot vijf jaar terug wettelijke rente te vorderen nadat de overeenkomst is beëindigd.

Inwerkingtreding en praktische gevolge

Het wetsvoorstel is op 15 maart 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 29 maart 2022 als hamerstuk afgedaan. Meer informatie hierover is te vinden op: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35769_verkorten_wettelijke

Bij Koninklijk Besluit van 3 mei 2022 is vastgesteld dat de nieuwe wet in werking treedt vanaf 1 juli 2022. Grote ondernemingen zullen dus op korte termijn hun organisatie moeten aanpassen, denk aan het – sneller – verwerken en het goedkeuren van facturen, om hun toeleveranciers te kunnen betalen binnen 30 dagen. Ook moeten grote bedrijven die voor de inwerkingtreding van de voorgestelde wetswijziging duurcontracten hebben afgesloten met een kleine toeleverancier en daarbij een betaaltermijn langer dan 30 dagen hanteren, hun contracten aanpassen. Deze contracten moeten binnen één jaar na inwerkingtreding van het wetsvoorstel worden aangepast.

Tessa de Mönnink

Advocaat/partner