Nieuws

Kan een Deliveroo bezorger aanspraak maken op werknemersbescherming?

23 maart 2021 – Renzo Ter Haseborg

Gerechtshof Amsterdam, 16 februari 2021, Deliveroo Netherlands B.V. versus FNV

1.  Waar gaat de zaak over? 

De zaak gaat over de vraag of een bezorger van Deliveroo moet worden gezien als opdrachtnemer of als een werknemer. Dit is van belang omdat een werknemer veel meer bescherming geniet dan een opdrachtnemer. Zo heeft een werknemer onder andere recht op ontslagbescherming, loondoorbetaling bij ziekte en een werkloosheidsuitkering. Dit alles geldt niet voor een opdrachtnemer.

2.  Wat beslist het hof?

Voor de kwalificatie van een arbeidsovereenkomst moet worden gekeken naar de vier definiërende kenmerken uit de wet: “arbeid”, “in dienst”, “gedurende zekere tijd” tegen “loon”.

Het hof komt tot de conclusie dat als naar elk van bovenstaande elementen wordt gekeken de bezorgers in dienst zijn bij Deliveroo op basis van een arbeidsovereenkomst.

Het hof staat in het bijzonder stil bij de elementen “arbeid” en “in dienst”.

Met betrekking tot “arbeid” komt het hof tot de conclusie dat de werknemer weliswaar enige vrijheid heeft om het werk niet te verrichten, maar niet zodanig dat dit onverenigbaar is met een arbeidsovereenkomst. Het feit dat de werknemer zich met instemming van Deliveroo door een ander kan laten vervangen en voor een concurrerende onderneming mag werken, staat hieraan niet in de weg. Hier staat tegenover dat de bezorgers verzekerd zijn voor arbeidsongevallen en hun werkzaamheden een kernactiviteit van de onderneming betreft.

Met betrekking tot “in dienst” komt het hof tot de conclusie dat er sprake is van een gezagsrelatie met de bezorger. Het werk van de bezorger wordt in grote mate georganiseerd en beïnvloed door Deliveroo, o.a. door het algoritme en het betaalmodel. Ook de afwezigheid van eigen ondernemerschap wijst erop dat er sprake is van de aanwezigheid van een gezagsrelatie.

3.  Waarom is de uitspraak belangrijk?

Het is de verwachting dat Deliveroo tegen het arrest van het hof cassatie zal instellen bij de Hoge Raad. De hoop is dat de Hoge Raad definitief duidelijk zal maken of een platformwerker moet worden aangemerkt als werknemer of als opdrachtnemer. Een dergelijke uitspraak zal ook voor duidelijkheid kunnen zorgen in veel andere gevallen.

4.  Wat betekent de uitspraak voor de praktijk?

De uitspraak van het hof betekent voor de praktijk dat het bij het aangaan van een opdrachtovereenkomst van belang is om te beseffen dat een rechter voor de kwalificatie van de overeenkomst kritisch en concreet kijkt naar alle elementen van de arbeidsverhouding en op basis van het geheel een afweging maakt.

Het hof staat er specifiek bij stil of bepaalde afspraken duiden op ondernemerschap, zoals het beschikken over een btw nummer, de fiscale behandeling van de werker of het zelf moeten afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering.

Het is daarom raadzaam om bij het overeenkomen van de opdrachtovereenkomst rekening te houden met het eigen ondernemerschap van de opdrachtnemer en dit in de overeenkomst tot uitdrukking te laten komen.

Wil je het hele arrest van het hof lezen? Klik hier.

Renzo Ter Haseborg

Partner/advocaat