Nieuwsflits

Update Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

 

1 april 2020 – Renzo Ter Haseborg, Yvette Kouwenberg en Barbara Spliet

In onze nieuwsbrief van 17 maart jl. informeerden wij u al over de hoofdlijnen van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Intussen is de NOW nader uitgewerkt. De verwachting is dat er nog aanpassingen zullen plaatsvinden. De belangrijkste punten staan hieronder samengevat. De volledige regeling kunt u hier vinden.

 • Omzetverlies minimaal 20%: wanneer u per 1 maart 2020 een omzetverlies verwacht van minimaal 20% kan bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd voor een periode van drie maanden.
 • Looncompensatie maximaal 90%: het gaat om maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van de mate van omzetverlies. Bij een omzetverlies van 100% bedraagt de compensatie 90% van de loonsom. Bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat dan 45% van de totale loonsom.
 • Berekening loonsom: voor de berekening van de loonsom neemt het UWV de gegevens over van de loonaangifte bij de Belastingdienst. Daarbij wordt uitgegaan van het zogenaamde socialeverzekeringsloon (sv-loon), met een opslag van 30% aan werkgeverslasten (zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies). Compensatie vindt bovendien plaats tot een loon van maximaal EUR 9.538 per maand per werknemer.
 • De loonsom in de subsidieperiode wordt vervolgens vergeleken met de loonsom van januari 2020, als deze bekend is bij de Belastingdienst. Is de loonsom van januari jl. niet bekend, dan wordt er vergeleken met de loonsom van november 2019. Het is zaak om tijdig loonaangifte te (blijven) doen bij de Belastingdienst. Let wel: om misbruik te voorkomen worden eventuele wijzigingen die na 15 maart in de loonaangifte van januari zijn doorgegeven, buiten beschouwing gelaten bij een NOW-aanvraag.
 • Berekening omzetdaling: voor de berekening van de omzetdaling wordt de totale netto omzet uit 2019 gedeeld door vier, zodat de vergelijking kan worden gemaakt met de omzet in de maanden maart, april en mei 2020. Als de omzetdaling op een later moment zichtbaar wordt kunnen werkgevers echter ook een periode voor de omzetvergelijking aangeven die één of twee maanden later start. De Rijksoverheid definieert de netto omzet als volgt: “De opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belasting”. Daarbij zijn opbrengsten “baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming”. Ook andere opbrengsten dan uit verkoop (zoals subsidies, uitkeringen, giften, renteopbrengsten) vallen onder het omzet-begrip van de NOW (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now).
 • Omzet in concernverband: werkgevers die onderdeel uitmaken van een concern hanteren de omzetdaling van het concern.
 • Flexkrachten: ook voor flexkrachten kan compensatie worden aangevraagd aangezien deze groep werknemers tevens wordt meegenomen in de loonaangifte en zij ook verzekerd zijn voor de WW, ZW of WIA.
 • Ontslagmogelijkheden: Ontslagaanvragen die bij het UWV worden ingediend tijdens het benutten van de subsidieperiode zijn niet toegestaan. Wel blijft mogelijk: een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die afloopt, proeftijdsontslag, beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, alsook ontslag om een andere reden dan reorganisatie. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan wel gevolgen hebben voor de loonsom en derhalve de hoogte van de subsidie.
  subsidie.
 • Voorwaarden: voorwaarden voor het gebruik maken van de NOW zijn als volgt:
  • Werknemers dienen hun reguliere salaris te blijven ontvangen. Een daling van de loonsom zal dan ook gevolgen hebben voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie waar de werkgever aanspraak op kan maken. Er worden immers minder mensen doorbetaald of de hoogte van de loonsom is neerwaarts bijgesteld, dus neemt ook de tegemoetkoming in de loonkosten af.
  • Van de werkgever wordt verwacht dat hij in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij het UWV geen verzoek doet om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen.
  • De voorwaarde geldt niet voor ontslagaanvragen die bij het UWV zijn ingediend in de periode van 1 maart tot en met 17 maart. Indien toch ontslag wordt aangevraagd en deze aanvraag niet (of niet tijdig) is ingetrokken, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. Bij de vaststelling van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon plus de vermeerdering van 50% wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat niet-naleving van de voorwaarde om geen ontslag aan te vragen gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie.
 • Informatieverplichting: de werkgever is verplicht de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden of, bij het ontbreken daarvan, de werknemers te informeren over de subsidieverlening.
 • (Tot) wanneer aanvraag mogelijk: Het is de bedoeling dat bedrijven vanaf 14 april a.s. maar mogelijk al vanaf 6 april a.s. terecht kunnen bij het UWV met een aanvraag voor de NOW. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Let op: de NOW-regeling heeft de regeling voor werktijdverkorting vervangen. Het is daarom niet meer mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen. Aanvragen voor werktijdverkorting die al zijn ingediend maar nog niet zijn afgehandeld, zullen worden behandeld volgens de nieuwe NOW-regeling. Voor werkgevers die al werktijdverkorting toepassen, blijft de vergunning van kracht. Werkgevers die een al toegekende werktijdverkorting na afloop ervan willen verlengen, vallen onder de NOW.
 • Uitkering voorschot: wordt aan de voorwaarden van de NOW-regeling voldaan, keert het UWV een voorschot van 80% in drie termijnen uit. Naar verwachting wordt de eerste binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag betaalbaar gesteld.
 • Definitieve subsidie en eindafrekening: werkgevers dienen binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, een aanvraag in te dienen voor definitieve vaststelling van de subsidie. Daarvoor is in principe een accountantsverklaring nodig. Het UWV maakt hierna binnen 22 weken een eindafrekening op, die hoger of lager kan zijn dan in eerste instantie werd voorzien bij de eerste opgave.
 • Misbruik en oneigenlijk gebruik: Als tijdens het vaststellen van de subsidie sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit heeft het UWV de mogelijkheid om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie (OM). Het OM kan vervolgens een strafrechtelijk onderzoek instellen en overgaan tot strafrechtelijke vervolging. Op grond van informatie van het UWV en/of op grond van signalen en meldingen kan de Inspectie SZW onder gezag van het OM een opsporingsonderzoek instellen. Daarnaast zullen door middel van data-analyse controles worden uitgevoerd en zullen achteraf risicogerichte controles worden uitgevoerd, zowel op basis van datacontroles als wel door middel van het gebruik van steekproeven.
 • Monitoring: aangezien de NOW-regeling in korte tijd is opgezet zal de (uit)werking ervan worden gemonitord door het kabinet en waar mogelijk zullen aanpassingen worden gedaan.

Wij houden u geïnformeerd over de nadere ontwikkelingen rond de NOW. Mocht u nadere vragen hebben of assistentie nodig hebben bij het indienen van een aanvraag voor de NOW zijn de arbeidsrechtadvocaten van Parker graag beschikbaar.

Deze nieuwsbrief is uitgegeven ter algemene informatie en kan niet worden opgevat als een advies. Aan deze nieuwsbrief kunnen geen verwachtingen of rechten worden ontleend.

Renzo Ter Haseborg

Partner/advocaat

Yvette Kouwenberg

Partner/advocaat

Barbara Spliet

Partner/advocaat