Nieuws

Wijziging van de NOW-regeling

14 april 2020 –  Renzo Ter Haseborg, Yvette Kouwenberg en Barbara Spliet

In onze nieuwsbrief van 1 april 2020 informeerden wij u over de NOW-regeling. Deze regeling is inmiddels op enkele punten aangepast, waarvan de belangrijkste wijzigingen de volgende zijn:

  • Aanpassing berekening subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag
    Wanneer een NOW-subsidie wordt aangevraagd committeren werkgevers zich om in beginsel geen ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen in te dienen. Wanneer dat toch gebeurt, leidt dat tot korting van de subsidie. De berekening van de hoogte van de subsidie is aangepast en heeft nu een groter – en voor de werkgever nadeliger effect – dan uit de oorspronkelijke NOW-regeling volgde.
  • Aanpassing vaststellingstermijn
    De termijn voor het definitief vaststellen van de subsidie wordt verruimd van 22 naar 52 weken. Er wordt echter nog steeds naar gestreefd om de vaststelling zoveel als mogelijk in de eerste 22 weken te laten plaatsvinden.
  • Meewegen NOW bij ontslagaanvragen
    Wanneer een werkgever een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomisch redenen indient, zal deze aannemelijk moeten maken dat ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW. Dit sluit aan bij de doelstelling van de NOW (en andere noodmaatregelen) dat ontslag zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Voor de werkgever vormt dit een extra (maar bij goede motivering niet onoverkomelijke) drempel om tot een ontslag om bedrijfseconomische redenen over te gaan.

Wij houden u geïnformeerd over de nadere ontwikkelingen rond de NOW.

Deze nieuwsbrief is uitgegeven ter algemene informatie en kan niet worden opgevat als een advies. Aan deze nieuwsbrief kunnen geen verwachtingen of rechten worden ontleend.