Nieuws

De Wet arbeidsmarkt in balans: tips voor de praktijk

Oktober 2019 – door Yvette Kouwenberg, Barbara Spliet en Renzo Ter Haseborg

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

In onze vorige nieuwsbrief informeerden we u al over de Wet arbeidsmarkt in balans (hierna te noemen: de “WAB”) die op 1 januari 2020 in werking treedt. Intussen hebben we begin oktober twee goed bezochte rondetafelbijeenkomsten georganiseerd waarbij nader op de WAB is ingegaan. Voor wie daar niet bij was geven we hierbij een aantal tips en aanbevelingen voor de praktijk.

Tips: 

Transitievergoeding

Werknemers krijgen eerder recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding wordt vanaf de eerste dag van het dienstverband verschuldigd en wordt berekend op basis van de feitelijke duur van het dienstverband. De afronding op halve jaren komt daarmee te vervallen. Verder wordt de verhoging van de transitievergoeding boven 10 dienstjaren afgeschaft.
• Tip: Houd hier rekening mee bij het maken van een begroting van een ontslag of reorganisatie of als u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaat. Let wel op het overgangsrecht: alle ontslagzaken die nog dit jaar worden geïnitieerd bij de kantonrechter of het UWV vallen onder het oude recht, ook als de ontslagdatum na 1 januari 2020 ligt en ook bij een eventueel hoger beroep na die datum.
• Tip: Ook bij opzegging voor 1 januari 2020 of instemming door de werknemer voor 1 januari 2020 geldt het oude recht. Denk eraan dat als de werknemer tijdig gebruik maakt van het wettelijke bedenkrecht in het nieuwe jaar dat de arbeidsovereenkomst dan niet eindigt en een eventuele beëindiging vervolgens onder het nieuwe regime van de WAB valt.

Cumulatiegrond voor ontslag

Er wordt een cumulatiegrond geïntroduceerd, dat wil zeggen dat je twee ontslaggronden, die op zichzelf misschien geen ontslagreden vormen, kan combineren om toch tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. Wel is dan een hogere vergoeding verschuldigd van maximaal 50% van de transitievergoeding.
• Tip: Sommige werkgevers overwegen wellicht om die reden om een voorgenomen ontslag nog even aan te houden tot volgend jaar, maar vertrouw daar niet al te veel op: een zorgvuldig opgebouwd dossier blijft nog steeds de basis voor een ontslag.

Ketenregeling

De ketenregeling wordt verruimd zodat het mogelijk zal worden om in een periode van drie jaar drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overeen te komen.
• Tip: Aanpassing van uw standaard arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet nodig maar anticipeer op de nieuwe wetgeving bij contractverlengingen dit jaar. De maximale totale periode van drie jaar heeft directe werking per 1 januari 2020, ook als het contract is aangegaan in 2019.
• Tip: Verwijs in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar eventuele voorafgaande arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, zodat de juiste duur en omvang van de keten in acht wordt genomen.

Oproepcontracten

Werkgevers moeten straks in de dertiende maand van het dienstverband een vaste arbeidsomvang aanbieden aan oproepkrachten met een min/max- of een nulurencontract. Deze vaste urenomvang wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde arbeidsduur over de 12 voorafgaande maanden. Daarnaast wordt het verplicht om een oproepkracht minimaal vier dagen voor het geplande werk schriftelijk of elektronisch op te roepen. Afwijking van deze termijn is mogelijk bij cao.
• Tip: Als flexibiliteit belangrijk is, spreek dan een min/max- of een nulurencontract voor slechts een periode van 12 maanden af.
• Tip: Probeer de werkzaamheden goed en tijdig te plannen. De oproepkracht moet vier kalenderdagen voor aanvang van het werk worden opgeroepen: als het werk daarna (deels) wordt afgezegd blijft het (gehele) loon verschuldigd.
• Tip: bij de berekening van de 12 maanden termijn tellen alle soorten contracten mee, dus ook contracten die geen oproepovereenkomst zijn.
• Tip: bij de bepaling van de gemiddelde urenomvang gaat het om de verloonde uren (die teruggerekend niet onder het wettelijk minimum loon mogen uitkomen).

WW-premie

De WW-premie wordt gedifferentieerd naar de aard van het contract. Voor werknemers in vaste dienst geldt een lagere WW-premie dan voor werknemers met een flexibel contract.

• Tip: Geef op de loonstrook aan welk type contract een werknemer heeft (een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, een oproepovereenkomst, of een ander soort arbeidsovereenkomst).
• Tip: U moet in de loonaangifte de juiste WW-premie afdragen.
Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor meer nieuws over de WAB. Ons arbeidsrecht team zal u graag over relevante ontwikkelingen blijven informeren.

Yvette Kouwenberg

Counsel/advocaat

Barbara Spliet

Partner/advocaat

Renzo Ter Haseborg

Partner/advocaat