Newsflash

Nieuwe Europese regels voor distributie- en franchiseovereenkomsten

16 mei 2022 – Annelies van Zoest, Tessa de Mönnink

De nieuwe VBER

Na een grondige herziening van de regels uit 2010 heeft de Europese Commissie op 10 mei jl. de nieuwe verticale groepsvrijstellingsverordening (Vertical Block Exemption Regulation, afgekort VBER) en de bijbehorende nieuwe verticale richtsnoeren goedgekeurd. De herziene VBER en de verticale richtsnoeren zullen op 1 juni 2022 in werking treden. De VBER is van invloed op het inrichten van zogenaamde verticale overeenkomsten, waaronder franchise-, agentuur- en distributierelaties.

De nieuwe VBER borduurt enerzijds voort op de bestaande VBER en verduidelijkt bepaalde zaken waarover discussie bestond. Anderzijds introduceert zij ook nieuwe regels. Hieronder lichten wij een aantal onderwerpen kort toe, die mogelijk tot een aanpassing nopen van de inrichting van de organisatie of contracten van uw bedrijf.

Online verkoop en marketing

De aanpassingen in de VBER zijn mede gericht op online verkoop, waarin natuurlijk grote ontwikkelingen zijn geweest de afgelopen 10 jaar. Er worden nieuwe regels en verduidelijkingen geïntroduceerd over het gebruik van marktplaatsen, platformen en prijsvergelijkingssites door distributeurs, franchisenemers en agenten. Hieronder geven wij u een overzicht van enkele belangrijke aanpassingen:

Prijsbinding: het opleggen van vaste prijzen of minimumprijzen is nog steeds een hardcore verbod in de nieuwe VBER. Dit verbod geldt nu ook voor online tussenhandelaren en platformen.

Online adverteren en verkoop: franchisenemers en distributeurs mag in zijn algemeenheid nog steeds niet worden verboden online te adverteren en te verkopen en een eigen website in te richten. Interessant is echter de verduidelijking die wordt gegeven in de richtsnoeren, waar het gaat om het opleggen van toelaatbare kwaliteitseisen door franchisegevers/leveranciers aan een dergelijke website. Het verdient aanbeveling de eisen die hierover in contracten en handboeken zijn opgenomen opnieuw onder de loep te nemen of te verduidelijken.

Over online marktplaatsen is ook meer duidelijkheid gecreëerd. Franchisegevers en leveranciers mogen het gebruik hiervan aan hun franchisenemers/afnemers onder bepaalde voorwaarden verbieden.

Het direct of indirect verbieden van het gebruik van prijsvergelijkingssites aan afnemers/franchisenemers is echter niet toelaatbaar, tenzij het gaat om een vorm van gerichte reclame in het exclusieve contractsgebied van een collega distributeur of franchisenemer.

Exclusieve en selectieve distributie

De nieuwe VBER introduceert het concept van “gedeelde exclusiviteit”. Dit betekent dat de leverancier de actieve verkoop door zijn andere distributeurs in een gebied of aan een klantenkring die door de leverancier is toegewezen, mag beperken tot ten hoogste vijf exclusieve distributeurs. Bovendien kan de leverancier eisen dat dergelijke beperkingen van de actieve verkoop worden doorgegeven aan de directe klanten van zijn andere distributeurs.

Verder biedt de nieuwe VBER selectieve distributiestelsels een betere bescherming: leveranciers mogen nu afnemers en hun klanten verbieden om te verkopen aan niet-erkende distributeurs die gevestigd zijn in een gebied waar de leverancier een selectief distributiestelsel toepast, ongeacht of deze afnemers en klanten zelf binnen of buiten dat gebied zijn gevestigd.

Duale distributie

Duale distributie is een belangrijk aandachtsgebied van de nieuwe VBER. De nieuwe regels maken het moeilijker afspraken te maken over:

  • duale distributie waarbij een fabrikant zijn goederen of diensten verkoopt via onafhankelijke distributeurs, maar ook zelf rechtstreeks aan eindafnemers; en
  • pariteitsverplichtingen die inhouden dat een verkoper zijn afnemer dezelfde of betere voorwaarden moet bieden dan op distributiekanalen van derden, zoals andere platforms, en/of op de directe distributiekanalen van de fabrikant, zoals zijn website.

Als een gevolg van deze nieuwe regels vallen bepaalde aspecten van duale distributie en bepaalde soorten pariteitverplichtingen niet langer onder de nieuwe VBER en zijn zij dus niet zonder meer toegestaan.

Overgangstermijn van 1 jaar

Bestaande contracten moeten uiterlijk per 1 juni 2023 in overeenstemming zijn gebracht met de nieuwe VBER. Voor nieuwe contracten vanaf 1 juni 2022 zal de nieuwe VBER direct gelden.

Achtergrondinformatie

Meer achtergrondinformatie, zoals de teksten van de nieuwe VBER en bijbehorende richtsnoeren, kunt u vinden via: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_22_2844

Hoe nu verder ?

Als u interesse heeft in een workshop waarin wij samen met u meer in detail op deze onderwerpen ingaan, of als u vragen heeft over de impact van deze nieuwe regels op uw bedrijf, dan horen wij dat uiteraard graag.

Annelies van Zoest

Partner/advocaat

Tessa de Mönnink

Partner/advocaat