Nieuws

Signaleringen medezeggenschap

Het medezeggenschapsrecht blijft in ontwikkeling. Hieronder volgen enkele signaleringen voor iedereen die zich bezig houdt met medezeggenschap of daarin geïnteresseerd is.
Informatieplicht beloning (komende regelgeving)
De bestuurders van bedrijven waar ten minste 100 personen werkzaam zijn moeten elk jaar met de ondernemingsraad in gesprek gaan over de hoogte en de inhoud van de arbeidsvoorwaarden.

Lees meer

Transitievergoeding: update

De transitievergoeding houdt de wetgever en de rechtelijke macht bezig. Hieronder een overzicht van de recente ontwikkelingen en uitspraken, na een korte uiteenzetting van de algemene regels rondom de transitievergoeding.

Lees meer

Signaleringen arbeidsrecht

Uitvoeringsregels UWV
Eind november 2015 zijn twee besluiten gepubliceerd: Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015 en het Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015. In deze besluiten zijn regels opgenomen die de WWZ en de Ontslagregeling verder uitwerken. In deze regelingen is bijvoorbeeld opgenomen welke documenten moeten worden toegevoegd om aannemelijk te maken dat geen sprake zal zijn van herstel van de arbeidsongeschikte werknemer binnen 26 weken.

Lees meer