Reorganisatie Q&A

Q&A Afspiegelen

Q&A Afspiegelen

1. Wat houdt het afspiegelingsbeginsel in? Het afspiegelingsbeginsel is de door de wet voorgeschreven methode voor de selectie van medewerkers bij bedrijfseconomisch ontslag. Het afspiegelingsbeginsel zorgt er voor dat de leeftijdsopbouw van het personeel voor en na...

Q&A Collectief Ontslag

Q&A Collectief Ontslag

1. Wat is een collectief ontslag? Hiervan is sprake als u van plan bent om 20 of meer werknemers (het ´getalscriterium´) binnen 3 maanden op grond van bedrijfseconomische redenen te ontslaan. Deze werknemers dienen binnen hetzelfde werkgebied werkzaam zijn. De Wet...

Q&A Vaststellingsovereenkomst

Q&A Vaststellingsovereenkomst

1. Ik heb geen zin in de rompslomp van een ontslagprocedure via het UWV. Zijn er alternatieven? Het is altijd mogelijk om te proberen met de werknemers overeenstemming te bereiken over een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden. Daarnaast is het...

Q&A Ontslagvergoeding

Q&A Ontslagvergoeding

1. Hoe wordt de transitievergoeding berekend? Een werknemer heeft vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dus ook als een werknemer in de proeftijd wordt ontslagen of wanneer een contract voor bepaalde tijd niet...

Q&A Opzegging arbeidsovereenkomst

Q&A Opzegging arbeidsovereenkomst

1. Er is toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Welke opzegtermijn moet worden gehanteerd? De opzegtermijn is afhankelijk van wat partijen hebben afgesproken. Vaak wordt in de arbeidsovereenkomst verwezen naar de wettelijke opzegtermijn. Ook...

Q&A Bedrijfseconomische reden

Q&A Bedrijfseconomische reden

1. Kan ik afscheid nemen van een niet-functionerende werknemer door middel van een reorganisatie? Voor de selectie van voor ontslag voor te dragen medewerkers geldt het afspiegelingsbeginsel. Dit is een objectief selectiemiddel waarin het functioneren van de...

Q&A Herplaatsing

Q&A Herplaatsing

1. Wanneer moet ik aan herplaatsing doen? Zodra het duidelijk is dat een werknemer boventallig is en er een ontslagvergunning voor hem/haar zal worden aangevraagd bij het UWV, onderzoekt u of de werknemer kan worden herplaatst in een andere passende functie. Deze...

Q&A Wijziging van arbeidsvoorwaarden

Q&A Wijziging van arbeidsvoorwaarden

1. Wanneer arbeidsvoorwaarden wijzigen? Als de reorganisatie tot doel heeft om kosten te besparen, dan kan dit mogelijk ook (deels) worden bereikt door de arbeidsvoorwaarden te herzien. Het voordeel hiervan is dat (gedwongen) ontslagen hierdoor kunnen uitblijven of...

Q&A Sociaal Plan

Q&A Sociaal Plan

1. Is een sociaal plan verplicht? In geval van een collectief ontslag moeten de relevante vakbonden worden geraadpleegd over (a) de mogelijkheden om de collectieve ontslagen te voorkomen of te verminderen en (b) de sociale begeleidingsmaatregelen, zoals een sociaal...

Q&A UWV procedure

Q&A UWV procedure

1. Welke informatie is nodig voor het invullen van formulier A van het UWV? Met dit formulier worden de gegevens van de werkgever ingevuld zoals naam, adres, contactpersoon en tevens het BSN van de werknemers voor wie de ontslagaanvraag wordt gedaan. Parker tip:...

Q&A Opzegverboden

Q&A Opzegverboden

1. Wat is een opzegverbod? Onder bepaalde omstandigheden mag een werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Deze omstandigheden staan in de wet. Er geldt een opzegverbod, kort samengevat (en niet uitputtend): gedurende de eerste twee jaar van ziekte; gedurende...

Q&A Medezeggenschap

Q&A Medezeggenschap

1. Wanneer betrek ik de ondernemingsraad bij een reorganisatie? De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) schrijft voor dat de ondernemingsraad om advies moet worden gevraagd wanneer sprake is van een besluit om o.a. de zeggenschap over de onderneming (of een onderdeel...

Q&A Procedures bij de rechter

Q&A Procedures bij de rechter

1. Het UWV heeft de ontslagaanvraag geweigerd. Wat nu? Wanneer het UWV niet akkoord gaat met een ontslagaanvraag, mag de werkgever de betreffende medewerker niet ontslaan. De werknemer blijft in dat geval in dienst en heeft recht op loon. De werkgever kan wel binnen 2...